Visa Applications (Thailand)

การยื่นขอวีซ่า

ขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่า F-1 (วีซ่านักเรียนของสหรัฐอเมริกา)

ขั้นตอนในการขอวีซ่า จะเริ่มหลังจากได้รับ I-20 จากทางสถาบันเรียบร้อยแล้ว I–20 จะเป็นเอกสาร ยืนยันการตอบรับเข้าเรียนและลงทะเบียนเรียนกับทางสถาบัน ซึ่งขั้นตอนในการขอวีซ่าอาจจะดูว่าซับซ้อนและยาก แต่เจ้าหน้าที่แนะแนวจะคอยให้คำแนะนำและชวยเหลือคุณในทุกขั้นตอน และต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการขอวีซ่าโดยสังเขป

1. การจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ

1.1 ชำระค่าธรรมเนียม SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System)

SEVIS FEE เป็นค่าธรรมเนียมที่ทาง U.S. Department of Homeland Security (DHS) and Department of State (DOS) ได้ออกข้อบังคับให้ผู้ที่สมัครวีซ่าประเภท F M และ J ต้องชำระค่าธรรมเนียม SEVIS เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการสมัคร วีซ่าชั่วคราว ค่าธรรมเนียม SEVIS นี้ไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม

การชำระค่าธรรมเนียมทำได้ 2 วิธีคือ
    - บัตรเครดิต ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
    - เช็คหรือแบงค์ดร๊าฟส่งทางไปรษณีย์

โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.fmjfee.com/i901fee/

1.2 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ซึ่งชำระได้ณที่ทำการไปรษณีย์

1.3 ซื้อหมายเลขใช้เฉพาะบุคคล (PIN) เพื่อเข้าสู่ระบบบริการข้อมูลการสมัครวีซ่าและการจองวันสัมภาษณ์ สามารถซื้อหมายเลขใช้เฉพาะบุคคล (PIN) ได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือทางโทรศัพท์ที่ 001-800-13-202-2457 ด้วยบัตรเครดิต หรือซื้อได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ร่วมโครงการ

หมายเหตุสามารถชำระค่าธรรมเนียมข้อใดก่อนหรือหลังก็ได้ แต่ค่าธรรมเนีบมดังกล่าวจะต้องชำระก่อนการสัมภาษณ์วีซ่า และต้องเตรียมใบเสร็จไปในวันสัมภาษณ์ด้วย

2. กรอกแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์

ในการกรอกแบบฟอร์ม DS 160 จะต้องเข้าไปยังเวบไซต์ https://ceac.state.gov/genniv/ กรอกข้อมูล และพิมพ์ใบยืนยันการกรอกแบบฟอร์มคำร้องฯ ซึ่งมีแถบบาร์โค้ดและเลขที่ยืนยันแบบฟอร์มคำร้องฯอยู่ เมื่อต้องการทำนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่า นักศึกษาจะต้องกรอกเลขที่ยืนยันแบบฟอร์มคำร้อง DS160 ในระบบออนไลน์จึงจะสามารถทำการนัดหมายได้

3. การนัดสัมภาษณ์วีซ่า

สามารถจองวันสัมภาษณ์วีซ่าทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://thailand.us-visaservices.com หรือ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลการสมัครวีซ่าและการจองวันสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ที่ 001-800-13-202-2457 โดยระบบจะยินยอมให้นักศึกษาทำการนัดหมายเข้าสัมภาษณ์วีซ่า ต่อเมื่อได้กรอกแบบฟอร์มคำรัองขอวีซ่าชั่วคราว DS 160 แล้วเท่านั้น

4. การเตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ซึ่งมีดังนี้

    - หนังสือเดินทาง (Passport) : หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ที่ยังไม่หมดอายุ(มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)และหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่มีวีซ่าสหรัฐฯ
    - หน้ายืนยันของแบบฟอร์ม DS-160 ที่พิมพ์ออกมา
    - รูปถ่าย: รูปถ่ายขนาด 5x5 เซ็นติเมตร พื้นหลังสีขาว ไม่มีขอบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ขนาดใบหน้าต้องมากกว่า ร้อยละ 50 ของรูป และต้องเห็นใบหู
    - ใบเสร็จค่าธรรมเนียม: ผู้สมัครวีซ่าต้องยื่นใบเสร็จค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าฉบับจริงที่ได้จากที่ทำการไปรษณีย์ไทย แผนกวีซ่าจะไม่รับใบเสร็จฉบับส าเนา และใบเสร็จค่าธรรมเนียมจะต้องมีชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร
    - แบบฟอร์ม I-20 โปรดนำใบแสดงผลการเรียนฉบับจริงหรือฉบับสำาเนาที่ได้รับการรับรองเอกสารแล้ว ที่ออกให้โดยสถาบันการศึกษาของท่านมาด้วย

5. ไปสัมภาษณ์วีซ่า : สิ่งที่ต้องทำในวันสัมภาษณ์

ตรวจสอบเอกสาร: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กรอกแบบฟอร์มทุกชนิดครบถ้วนสมบูรณ์และได้ลงนามบนแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว เรียงล าดับเอกสารตามล าดับต่อไปนี้:

    - หนังสือเดินทาง
    - หน้ายืนยันของแบบฟอร์ม DS-160
    - ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า
    - แบบฟอร์ม I-20 หรือแบบฟอร์ม DS-2019 (หากกรณีของท่านกำหนดให้ต้องมี)
    - แบบฟอร์ม I-797 และแบบฟอร์ม I-129 ขึ้นอยู่กับชนิดของคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการสมัครวีซ่าของท่าน (หากกรณีของท่านกำหนดให้ต้องมี)

ระยะเวลา: นำเอกสารที่กำหนดทั้งหมดไปที่แผนกกงสุล สถานทูตอเมริกา 30 นาทีก่อนเวลานัดสัมภาษณ์ หากไปถึงก่อนเวลา อาจจะต้องรออยู่ภายนอกสถานทูตฯ และหากไปสายเกิน 1 ชั่วโมงจะไม่ได้ รับอนุญาตให้เข้าสถานทูตฯ และต้องนัดสัมภาษณ์ใหม่ เจ้าหน้าที่สถานทูตฯ จะแจ้งให้ไปที่หน้าต่างสัมภาษณ์ที่ควรยื่นเอกสารการสมัคร

การพิมพ์ลายนิ้วมือ:

การสัมภาษณ์: ในเวลาสัมภาษณ์ โปรดเตรียมแสดงหลักฐานความผูกพันกับถิ่นที่อยู่นอกสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องของท่านด้วย

ปรึกษาและรับคำแนะนำในการศึกษาต่ออเมริกา.

ยื่นสมัครขอวีซ่า.

สัมมนาก่อนการเดินทางไปศึกษาต่ออเมริกา

© 2014 IDP Education Pty Ltd ABN 59 117 676 463 | Privacy Policy | Website Terms of Use